top of page

Tarieven - algemene voorwaarden - klachtenregeling

Tarievenezoek aan huis of alternatieve 

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rechtsbijstand.nl) kunt u nalezen of u in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.

Als dit het geval is betaalt u een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen.

Daarnaast betaalt u voor de overige kosten van de rechtsbijstand zoals griffierecht, (in het geval van een procedure) legeskosten

van uittreksels en/of aktes en deurwaarderskosten.

Op de website www.rechtspraak.nl vindt u een overzicht van de verschillende griffierechten. 

In het geval u geen recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand zal ik u laten weten wat voor u de kosten zullen bedragen.

U krijgt vooraf een prijsopgaaf.

Mijn standaard uurtarief bedraagt € 260,00 exclusief 21% btw per uur.

Er worden geen kantoorkosten in rekening gebracht; deze zijn in het uurtarief inbegrepen.

Ook is het mogelijk om een vast bedrag overeen te komen op basis van een maximaal aantal declarabele uren.

U kunt het contactformulier op de website invullen, dan stuur ik u een opgaaf van de kosten die zullen gelden voor uw zaak.

De kosten hangen samen met de aard van de zaak en de werkzaamheden die ik voor u zal gaan verrichten.

Ook kunt u telefonisch contact met mij opnemen om de kosten vooraf te bespreken.

Voor de extra service breng ik geen kosten in rekening mits de te bezoeken locatie binnen de regio Den Haag of De Bollenstreek

ligt. Dit zijn de volgende gemeenten: Den Haag (inclusief Leidschenveen/Ypenburg en Wateringseveld), Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer. In De Bollenstreek zijn dit de gemeenten Noordwijk,

Noordwijkerhout, Voorhout, Oegstgeest, Sassenheim, Hillegom, Lisse, en Katwijk.

Buiten deze regio's betaalt u een reiskostenvergoeding van €. 0,50 per kilometer vanaf de regiogrens.

Voor bezoek op een locatie in het buitenland kunt u contact met mij opnemen over de kosten.

Algemene voorwaarden

1. Duijverman Advocatuur is een eenmanszaak van mr. L.M.J.Duijverman, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27332051. BTW-ID: NL002039040B46.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (in de ruimste zin) die aan Duijverman Advocatuur

worden verstrekt, daaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde opdracht en aanvullende opdracht.

3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Duijverman Advocatuur. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Alle opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. 

Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en of de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

5. Duijverman Advocatuur verricht haar werkzaamheden op basis van een uurtarief van € 260,00, inclusief kantoorkosten,

exclusief 21% BTW, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. Duijverman Advocatuur kan het uurtarief jaarlijks

(per 1 januari van het desbetreffende jaar) wijzigen.

6. Verschotten (waaronder, doch niet uitsluitend, griffierechten, deurwaarderskosten, porti en kosten van uittreksels) vallen niet 

onder voornoemd uurtarief en zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

7. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor de te verrichten werkzaamheden. Het betaalde voorschot zal worden verrekend met de eerste declaratie.

8. Betaling van een declaratie dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, zonder aftrek, verrekening en of opschorting. Indien deze betaaltermijn wordt overschreden, is sprake van verzuim en is Duijverman Advocatuur gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Duijverman Advocatuur is niet aansprakelijk voor de (eventuele) schade die hierdoor is

en zal ontstaan.

9. Duijverman Advocatuur in verband met voornoemd verzuim incassomaatregelen treft, komen de gerechtelijke en buitengerechtelijke

kosten in verband met deze maatregelen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen vijftien procent van het

openstaande saldo, met een minimum van € 40,00. Duijverman Advocatuur behoudt zich het recht voor de werkelijke kosten te vorderen, indien deze hoger zijn dan voornoemd.

10. Eventuele klachten over de factuur of de werkzaamheden waarop een factuur betrekking heeft, dienen binnen dertig dagen

na dagtekening van de desbetreffende factuur schriftelijk aan Duijverman Advocatuur kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te erkennen.

11. Duijverman Advocatuur zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De kosten van deze

derden komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

12. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Duijverman Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Duijverman Advocatuur onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien door of in verband met de uitvoering van

een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Duijverman Advocatuur 

aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Duijverman Advocatuur gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Duijverman Advocatuur onder die bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering onder de beroeps- en of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Duijverman Advocatuur jegens de opdrachtgever beperkt tot het door haar in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium

met een maximum van € 5.000,00 en jegensderden beperkt tot € 2.000,00.

13. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan Duijverman Advocatuurgegeven opdrachten de bevoegdheid van Duijverman Advocatuur in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgever te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Duijverman Advocatuur voor tekortkomingen van deze ingeschakelde personen

is uitgesloten.

14.  Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens Duijverman Advocatuur vervallen in ieder

geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever en of derden bekend werden of redelijkerwijs bekend konden zijn met

het bestaan van deze rechten of bevoegdheden.

15. Na beëindiging van de opdracht zal Duijverman Advocatuur overgaan tot archivering van het dossier. Het dossier zal

gedurende een periode van (ten minste) vijf jaren in het archief worden bewaard. Na het verstrijken van deze periode kan het 

dossier worden vernietigd, zonder nadere kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever.

16. Niet alleen Duijverman Advocatuur, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever

zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

17. Op de rechtsverhouding tussen Duijverman Advocatuur en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Duijverman Advocatuur en een opdrachtgever kennis te

nemen.

                                                                                                                                                                   Versie januari 2024

Klachtenregeling

Het kantoor heeft een klachtenregeling en is aangesloten bij de Geschillencommissie advocatuur consumenten

 https://www.degeschillencommissie.nl

U kunt schriftelijk per e-mail een exemplaar van de klachtenregeling en het ADV-reglement opvragen.

bottom of page