De Advocaat Aan Huis - omdat uw tijd kostbaar is
Tarieven - algemene voorwaarden - klachtenregeling
 
Tarievenezoek aan huis of alternatieve 

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rechtsbijstand.nl) kunt u nalezen of u in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.
Als dit het geval is betaalt u een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen.
Daarnaast betaalt u voor de overige kosten van de rechtsbijstand zoals griffierecht, ( in het geval van een procedure)  legeskosten van uittreksels en/of aktes en deurwaarderskosten.
Op de website www.rechtspraak.nl vindt u een overzicht van de verschillende griffierechten. 
Kosten reguliere rechtsbijstand
In het geval u geen recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand zal ik u laten weten wat voor u de kosten zullen bedragen. U krijgt vooraf een prijsopgaaf.
 
Mijn standaard uurtarief bedraagt € 235,00 exclusief 21% btw per uur.
Er worden geen kantoorkosten in rekening gebracht; deze zijn in het uurtarief inbegrepen.
Ook is het mogelijk om een vast bedrag overeen te komen op basis van een maximaal aantal declarabele uren.
U kunt het contactformulier op de website invullen, dan stuur ik u een opgaaf van de kosten die zullen gelden voor uw zaak. De kosten hangen samen met de aard van de zaak en de werkzaamheden die ik voor u zal gaan verrichten.
Ook kunt u telefonisch contact met mij opnemen om de kosten vooraf te bespreken.
 
Voor de extra service breng ik geen kosten in rekening mits de te bezoeken locatie binnen de regio Den Haag of De Bollenstreek ligt. Dit zijn de volgende gemeenten:  Den Haag (inclusief Leidschenveen/Ypenburg en Wateringseveld), Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer. In De Bollenstreek zijn dit de gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout, Voorhout, Oegstgeest, Sassenheim, Hillegom, Lisse, en Katwijk.
Buiten deze regio's betaalt u een reiskostenvergoeding van €. 0,50 per kilometer vanaf de regiogrens.
Voor bezoek op een locatie in het buitenland kunt u contact met mij opnemen over de kosten.

Algemene voorwaarden
 
Algemene voorwaarden
 
1     Duijverman Advocatuur is een eenmanszaak van mr. L.M.J.Duijverman,
       ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27332051.
       BTW-id: NL002039040B46.
 
2     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten
       (in de ruimste zin) die aan Duijverman Advocatuur worden verstrekt,
       daaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen iedere
       vervolgopdracht, gewijzigde opdracht en aanvullende opdracht.
 
3     Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard
       door Duijverman Advocatuur. De werking van de artikelen 7:404 BW
       en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 
4     Alle opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever
       uitgevoerd. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en of de
       resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 
5     Duijverman Advocatuur verricht haar werkzaamheden op basis van een
       uurtarief van € 235,00, inclusief kantoorkosten, exclusief 21% BTW,
       behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. Duijverman Advocatuur
       kan het uurtarief jaarlijks (per 1 januari van het desbetreffende jaar)
       wijzigen.
 
6      Verschotten (waaronder, doch niet uitsluitend, griffierechten, 
        deurwaarderskosten, porti en kosten van uittreksels) vallen niet onder
        voornoemd uurtarief en zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.
 
7     Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor de te verrichten
       werkzaamheden. Het betaalde voorschot zal worden verrekend met de
       einddeclaratie.
 
8     Betaling van een declaratie dient te geschieden binnen veertien dagen na
       de factuurdatum, zonder aftrek, verrekening en of opschorting. Indien deze
       betaaltermijn wordt overschreden, is sprake van verzuim en is Duijverman
       Advocatuur gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Duijverman
       Advocatuur is niet aansprakelijk voor de (eventuele) schade die hierdoor is
       en zal ontstaan.
 
9     Duijverman Advocatuur in verband met voornoemd verzuim
       incassomaatregelen treft, komen de gerechtelijke en buitengerechtelijke
       kosten in verband met deze maatregelen voor rekening van de
       opdrachtgever. Deze kosten bedragen vijftien procent van het
       openstaande saldo, met een minimum van € 40,00. Duijverman Advocatuur
       behoudt zich het recht voor de werkelijke kosten te vorderen, indien deze
       hoger zijn dan voornoemd.
 
10   Eventuele klachten over de factuur of de werkzaamheden waarop een
       factuur betrekking heeft, dienen binnen dertig dagen na dagtekening van
       de desbetreffende factuur schriftelijk aan Duijverman Advocatuur kenbaar
       te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht
       de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te erkennen.
 
11   Duijverman Advocatuur zal bij het inschakelen van derden de nodige
       zorgvuldigheid in acht nemen. De kosten van deze derden komen voor
       rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeen is
       gekomen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden
       is uitgesloten.
 
12   Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis
       – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot 
       aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag
       of de bedragen waarop de door Duijverman Advocatuur gesloten
       beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van
       het eigen risico dat Duijverman Advocatuur onder die
       beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien door of in verband
       met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of
       zaken wordt toegebracht, waarvoor Duijverman Advocatuur
       aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het
       bedrag of de bedragen, waarop de door Duijverman Advocatuur gesloten
       bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak
       geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Duijverman Advocatuur onder
       die bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien, om welke reden
       dan ook, geen verzekeringsuitkering onder de beroeps- en of
       bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid
       van Duijverman Advocatuur jegens de opdrachtgever eperkt tot het door
       haar in verband met de betreffende opdracht in rekening
       gebrachte  honorarium met een maximum van € 5.000,00 en jegens
       derden beperkt tot € 2.000,00.
 
13   Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van
       de opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband
       daarmee willen beperken, houden alle aan Duijverman Advocatuur
       gegeven opdrachten de bevoegdheid van Duijverman Advocatuur in om
       dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgever
       te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Duijverman Advocatuur
       voor tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.
 
14   Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welke hoofde ook
       jegens Duijverman Advocatuur vervallen in ieder geval één jaar na het
       moment waarop de opdrachtgever en of derden bekend werden of
       redelijkerwijs bekend konden zijn met het bestaan van deze rechten of
       bevoegdheden.
 
15   Na beëindiging van de opdracht zal Duijverman Advocatuur overgaan tot
       archivering van het dossier. Het dossier zal gedurende een periode van
       (ten minste) vijf jaren in het
       archief worden bewaard. Na het verstrijken van deze periode kan het
       dossier worden vernietigd, zonder nadere kennisgeving daarvan aan de
       opdrachtgever.
 
16   Niet alleen Duijverman Advocatuur, maar ook alle personen die bij de
       uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld,
       kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 
17   Op de rechtsverhouding tussen Duijverman Advocatuur en haar
       opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse
        rechter is bevoegd van enig geschil tussen Duijverman Advocatuur en een
        opdrachtgever kennis te nemen.
 
 Versie 1 januari  2020
 

Klachtenregeling

Het kantoor heeft een klachtenregeling en is aangesloten bij de Geschillencommissie advocatuur.
U kunt schriftelijk per e-mail een exemplaar van de klachtenregeling opvragen.
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint